Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem és adatkezelés általános rendelkezések
A Total-Pack Bt. ezúton tájékoztatja a www.vinetrouge.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Total-Pack Bt. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. számú törvény.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2. Kezelt adatok köre
A Total-Pack Bt. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a kapcsolatfelvétel/bejelentkezés során rendelkezésre bocsátja.

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás(ok) használatához azonban elengedhetetlen) az egyes aloldalakon található űrlapok igénybevételéhez:

 • a felhasználó neve “Név” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
 • e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, esetleges hírlevél küldése (külön hozzájárulás esetén)

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Total-Pack Bt. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

 • Piackutatás, piaci elemzések készítése,
 • Statisztikák összeállítása,
 • Tájékoztatás nyújtása az Total-Pack Bt. szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában. (Hírlevél esetén kizárólag külön hozzájárulás megléte esetén.)

4. Az adatkezelés időtartama
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5. Adatok felhasználása, továbbítása
A Total-Pack Bt. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra, egyéb célokra az adatkezelő nem használja fel, az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a webhely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, a személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.

Nem vállalunk felelősséget más honlapok adatvédelmi szabályaiért és gyakorlatáért, még akkor sem, ha az oldalunkon található linkeken keresztül éri el ezeket, vagy ha az említett más honlapokról éri el a mi oldalunkat vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat.

6. Érintettek jogainak gyakorlása
A weboldalon kapcsolatfelvételt/bejelentkezést indított látogatók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Total-Pack Bt. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket a Total-Pack Bt. 8151. Szabadbattyán, Petőfi S. u. 103. szám alatti székhelyére megküldött levél vagy e-mail útján terjeszthetik elő. A Total-Pack Bt. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus leveleket, egyéb hirdetéseket a Total-Pack Bt. az vinetrouge@vinetrouge.hu e-mail címről küldi azon ügyfelei számára, akik ehhez előzetesen hozzájárulásokat adták.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további telefonos felkeresések, e-mailek és egyéb hirdetések küldését a Total-Pack Bt-nek, úgy az összes, általa megadott telefonszám, e-mail cím vonatkozásában szükséges e-mail (vinetrouge@vinetrouge.hu), vagy telefonos megkeresés útján a leiratkozást megtennie. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését.

7. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. Bírósági jogorvoslat
Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Hatóság eljárása
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

10. Részletes adatkezelési rendelkezések
10.1. Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor Ön az vinetrouge.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Az vinetrouge.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

10.2. E-mail címek marketing célú felhasználása

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult (hírlevél feliratkozás). A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja a vinetrouge[kukac]vinetrouge.hu címen is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy Total-Pack Bt. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.vinetrouge.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a weboldalunkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A szolgáltató neve: Total-Pack Bt.
A szolgáltató székhelye: 8151. Szabadbattyán, Petőfi S. u. 103.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vinetrouge@vinetrouge.hu
A szolgáltató adószáma: 22590066-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Adatkezelés Nyilvántartási Száma:
A szolgáltató telefonszáma: +36 30 608 66 55
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Devsolution Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 39/B. fszt.1.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ceg@devsolution.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.devsolution.hu